หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ด้านธุรการ
ชือเอกสาร วันที่ลง
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : คำนำ สารบัญ บทนำ .. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : การรับและส่งหนังสือ .. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : การเขียนหนังสือราชการ .. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ.. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : การเก็บรักษาและการยืมหนังสือ .. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : การทำลายหนังสือ .. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : กระบวนงานสารบรรณกลางของกรม .. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : ภาคผนวก1 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือภาษาไ.. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : ภาคผนวก2 แบบสำเร็จรูปหนังสือราชการภาษ.. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : ภาคผนวก3 แบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยกา.. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : ภาคผนวก4 แบบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกั.. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : ภาคผนวก5 ข้อหารือรูปแบบหนังสือรับรอง.. 2014-02-19
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 : ภาคผนวก6 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด.. 2014-02-19