หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
งานบริหารทั่วไป
ชื่อ/นามสกุล นางสาวณัฐยา เพชรหาญ
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวพิมพ์พิมล โชติพ่วง
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยการเงิน
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาววิภาพร พันล้อม
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรการ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางปวีณา ประเสริฐดี
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 3
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นางสาวฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายเฉลิมพล นาคเสโน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายชินภัทร ประเสริฐดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายปิยวัฒน์ ศรีกลับ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวสุวิมล รวยอบกลิ่น
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวอภิญญา คำเหม็ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล