หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน.. 2024-01-31
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร เป็นประธานในการประชุม ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำ เนื่องจากไม่สามารถสามารถดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จึงขอความอนุเคราะห์ลดระดับน้ำในแม่น้ำยม จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ในที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว โดยมีข้อสรุปและเห็นพ้องต้องกันว่าจะลดระดับน้ำในแม่น้ำยมบริเวณด้านเหนือลง 0.30 เมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าแห และการบริหารการจัดการน้ำในแม่น้ำยมต่อไป ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานเหล็กตรง ความจุเก็บกักในลำน้ำประมาณ 12.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี 2562 – 2567 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 81,111 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,412 ครัวเรือน ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 78.26