หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร.. 2024-01-23
วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร โดยมี นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานเหล็กตรง ความจุเก็บกักประมาณ 12.60 ล้านลูกบาศก์เมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี 2562 – 2567 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 81,111 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,412 ครัวเรือน ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 78.26