หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำ.. 2021-11-10
วันที่ 10 พฤศิจกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และฝ่ายจัดหาที่ดิน 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ถูกเขตชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 (POD) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ลักษณะเป็นงานประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายเหล็กชนิดโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี 2564–2568 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 28,868 ไร่ปัจจุบันผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 10.55