หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงและประชาสั.. 2021-08-27
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายเสนีชัย ช่อผูก ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยนางสาววิมล ตันทร นิติกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านแยง โดยมีผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระดับเก็บกัก 43.12 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 45,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,855 ครัวเรือน