หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ติดตามผลการดำเนินงานฝายหัวงานและอาคารป.. 2021-02-08
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร โดยมีนายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและชี้แจงปัญหาอุปสรรค ณ ที่ทำการชั่วคราวฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แผนการดำเนินงานก่อสร้าง 5 ปี (2560-2565) มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 2.07 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 37,397 ไร่ ปัจจุบันผลความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 43