หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิ.. 2020-10-28
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์พิชัย โดยมีนายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมคณะอนุกรรมการพิจารณา เพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินภายในนิคมสหกรณ์พิชัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบกับโครงการและจะเสนอเรื่องขออนุญาตต่ออธิปดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะโครงการ ขุดคลองระยะรวมประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลพญาแมน ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลคอรุม พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 20,000 ไร่