หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน.. 2020-10-02
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย เพชรธาราทิพย์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมกับนายจิรยุทธ ลือคำงาม เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพลำน้ำยมเพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ท่านางงามแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมได้ประมาณ 11.10 ล้านลูกบาศก์เมตร และช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลท่านางงาม ตำบลวังคุยม่วง ตำบลบางระกำ และตำบลบึงกอก ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำยมตอนล่าง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 51,375 ไร่