หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำ.. 2020-09-15
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ร่วมกับนายเลิศฤทธิ์ จรัสโภคธำรง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำยมเพื่อใช้ประกอบในการขอนุญาติกรมเจ้าท่าในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม 3 แห่ง ได้แก่ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก และโครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เมื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมได้ประมาณ 27.81 ล้านลูกบาศก์เมตร และช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลกำแพงดิน ตำบลวังจิก ตำบลไผ่ท่าโพ ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำยมตอนล่าง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 147,371 ไร่