หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิกา.. 2020-07-20
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ท่านปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎรให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการในเขตจังหวัดพิจิตร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้บรรยายสรุปความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ ปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินการของโครงการ ประตูระบายน้ำบ้านวังจิก มีผลความก้าวหน้าร้อยละ 37.82% และการเตรียมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จประตูระบายน้ำบ้านวังจิกจะสามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 2.07 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 37,397 ไร่ ประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จะสามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 1.95 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 28,863 ไร่