หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้.. 2020-04-22
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตู ระบายน้ำบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 13.95 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านดานน้อย ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานประตู เหล็กโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง ก่อสร้างในช่องลัด โดยสามารถเก็บกักน้ำและลำน้ำสาขา ที่อยู่ในระยะทดน้ำประมาณ 4.10 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลวังจิก การอุปโภค บริโภค การเกษตร ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำยมตอนล่าง พื้นที่ รับประโยชน์ประมาณ 37,397 ไร่