เข้าสู่เว็บไซด์
จะเข้าเว็บไซต์ ภายใน ...
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 3 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-803027 โทรสาร : 056-355452